Tři prostorové a tři časové dimenze
X
Y
Z
První prostorová dimenze
Třetí prostorová dimenze
Druhá prostorová dimenze
R o t a c e v e d r u h é o s e D r u h á č a s o v á d i m e n z e
X
Y
Z
První prostorová dimenze
Třetí prostorová dimenze
Druhá prostorová dimenze
Transformační víry ve třech osách
Dimenze - vibrační roviny Života Jestliže se mluví o třetí dimenzi většinou to spojujeme se třemi rozměry. Při zmínce o čtvrté dimenzi to ale mentálně vzdáváme, protože jde o něco, co si naše mysl neumí představit.    Koncept dimenzí je zcela však jiný a spočívá v tom, že vyšší dimenze jsou schované v našem trojrozměrném prostoru jako rotace. Jsou tři rozměry prostoru a v tomto třírozměrném prostoru jsou možné tři směry rotace, tři navzájem kolmé roviny, ve kterých se může částice Času (energie) otáčet. Prostor který vnímáme je založený na přímce, prostor času je založený na kružnici, kružnici tak malé, že atom je mnohonásobně větší, než částice Času. Rotující částice Času volně proudí skrze naše prostředí, aniž bychom si to uvědomovali.  Láska je most mezi rotujícím Časem a přímkovým prostorem - Světlem. Láska může rozkládat částice Času do původního Světla a může spojovat vlny Světla do Času, ukládat Světlo do “konzervy”.  Jsou tři rozměry obyčejného (přímkového) prostoru a tři rozměry prostoru času. Přímkový prostor je prostor míst, zatím co prostor času je prostor událostí, je utvářen událostmi, je to paměť Života. Dohromady tři a tři je šest dimenzí. Šest dimenzí ukrytých v trojrozměrném prostoru. V našem světě vnímáme tři rozměry prostoru a přítomnost. O minulosti a budoucnosti můžeme jen přemýšlet, ale nemůžeme ji vnímat, protože tu již není nebo ještě není. Můžeme se pohybovat v prostoru, ve třech směrech. Kam, ale přístup nemáme je prostor času. Nelze se vrátit do minulosti, ani se nelze vyhnout nepříjemné události a přeskočit ji do budoucnosti. Žijeme v trojrozměrném prostoru s časovou hloubkou jednoho okamžiku, ve třetí dimenzi, 3D. Jak jsem popsal v předchozí kapitole, informace o budoucnosti a minulosti je uložena v  částicích času. Tyto rotující částice času jsou všude, prostupují lidské tělo, každou buňku, každý atom, každou elementární částici. Jejich otáčení není náhodné, ale v každé jednotlivé rovině se všechny otáčí stejně, synchroně, neboť jejich otáčení je poháněno vibracemi prvotního Světla. V každé jednotlivé rovině však rotují některé částice času doprava a jiné doleva a tím vznikají dva proudy Času. Konstruktivní Čas spojený s vývojem a destruktivní Čas spojený se zánikem. Ve stavu harmonie jsou oba proudy Času vyrovnány a vytváří “okamžik” nekonečného “TEĎ”. K tomu, abychom mohli vnímat první rozměr času, (vnímat současně minulost, přítomnost a  budoucnost) musí dojít k přenosu informace mezi první rotací času a tělem. Jediný způsob jak to dosáhnout je, když se každá nejmenší částice těla začne otáčet stejně jako čas. Tak tělo vnitřně splyne s časovým rozměrem minulost - budoucnost. To je podstata vzestupu, podstata urychlení zevnitř podstata přechodu do vyšší existence. Lidské tělo zůstane navenek stejné, jen uvnitř, na úrovni elementárních částic bude vše jinak. Ve 3D elementární částice ze kterých jsou poskládány atomy těla také rotují, ale každá podle sebe a každá jinak. Teprve sladění rotace částic těla s částicemi času umožní vibračně splynout s vyšší dimenzí, v tomto případě se 4D, neboť tři rozměry prostoru plus jedna rotace času je čtyři. Jak jsem uvedl v předešlé kapitole, je to Láska, která vytváří most mezi Světlem a Časem. Proto k tomu, aby člověk mohl urychlit každou částici svého těla na úroveň rotace částic času se musí mít rád, potřebuje se nechat zcela prostoupit pocitem Lásky a tato emoce musí mít dostatečnou intenzitu a frekvenci, aby vytvořila most. Červený vír Lásky spojí jeden prostorový rozměr s nejpomalejší rotací času a přesune “hmotu” z našeho 3D prostoru do prostoru 4D. Zelený vír má vyšší frekvenci a přesune “hmotu” ze 4D do 5D. Modrý vír má nejvyšší frekvenci a přesune “hmotu” z 5D do 6D. Červený, zelený a modrý vír představují různé úrovně Lásky. Barva jen symbolicky vyjadřuje frekvenci. Tři víry z obrázku nahoře ve skutečnosti od sebe nejsou oddělené, ale tvoří jeden trojrozměrný vír. Animace vlevo ukazuje jak takový složený pohyb vypadá. Každé kolo představuje jednu úroveň Lásky. Jak se postupně učíme žít vyšší úrovně Lásky, naše srdeční čakra dostává schopnost transformovat stále složitější energie, od nejjednodušší formy znázorněné pohybem fialového kola až po nejsložitější, znázorněné pohybem modrého kola. Výraz kola uvnitř kol, použitý v Bibli a některých jiných textech nyní dává zcela konkrétní význam, význam styku s civilizací z vyšší reality.   (Animace převzata od: Creative Commons, Attribution Share Alike) Na obrázku vpravo je tzv. toroidní uzel, který vznikne rotací energie  ve dvou osách. Energie zde rotuje v poměru celých čísel podle jednotlivých os. Kdybychom tento tvar roztočili podle vodorovné osy vznikl by trojrozměrný transformační vír.    Každá částice hmoty ve 4D se otáčí v jedné rovině. Každá částice hmoty v 5D se otáčí ve dvou rovinách otáčení. Slovo částice nepopisuje nic pevného, ale bod ve kterém je zhuštěna energie a tato energie rotuje. Na této rytině poutník prostrčil hlavu oponou (bariérou Času), která odděluje náš svět od ostatních realit. Symbol kola uvnitř dalšího kola je vlevém horním rohu rytiny.      Camille Flammarion, 1888. Ještě starší rytina zobrazuje jak Ezekiel přijímá poselství od Boha prostřednictvím “kočáru” zobrazeného jako kolo unitř kola a bytosti s mnoha hlavami. Dnes bychom řekli, prostřednictvím UFO a mimozemšťana s polo-humanoidním tělem.  Matthaeus (Matthäus) Merian (1593-1650) V současnosti žijeme ve 3D a naše budoucí splynutí s prvním rozměrem Času bude mít dalekosáhlé důsledky na vnímání sebe, našeho okolí a na snížení nízkých vibrací v těle. Začneme vnímat minulost, přítomnost a budoucnost dohromady. Představte si že v rukou držíte dlouhou tyč a procházíte malým bytem z místnosti do místnosti. Místo, kde tyč držíte je přítomnost, je to jediné místo odkud můžete ovládat  pohyb tyče. Když procházíte dveřmi, pak konec vpředu již dveřmi prošel, to je minulost, konec vzadu teprve projde, to je budoucnost. Samotná tyč představuje váš veškerý čas, totalitu vašich zkušeností a životů. Tím, že vidíte celou tyč, víte jak s ní správně zacházet, aby jste nikde nic nepoškodili. Zatím co ve 3D děláme vše naslepo a výsledek je, že si způsobujeme mnoho škod, ve 4D budeme vědět, jak správně jednat v přítomnosti, abychom se vyhnuli problémům v minulosti i budoucnosti. Řečeno jinak, budeme si plně uvědomovat kauzalitu svého jednání. Budeme vidět jak přítomnost ovlivňuje události vpředu i vzadu, jak minulost ovlivňuje přítomnost a budoucnost a jak budoucnost ovlivňuje minulost a současnost. Tento poslední typ kauzality - z budoucnosti do minulosti, je pro nás zatím zcela iracionální, neboť naše mysl používá ke své práci čas a není schopna vidět nad tuto úroveň. K tomu, aby bytost, která již splynula s prvním rozměrem Času a žije ve 4D, mohla přejít do 5D, potřebuje svojí srdeční čakrou sladit rotaci každé elementární částice svého těla s druhou rovinu rotace času. Potřebuje tedy nejprve aktivovat  Lásku vyšší frekvence a následně pomocí této Lásky, splynout s druhou rotací Času. V 5D budeme vnímat nejen svoji minulost a budoucnost, ale i všechny své paralelní životy. Budeme si uvědomovat jak naše rozhodnutí v přítomnosti v jednom paralelním světě ovlivňuje dění nejenom v tomto světě, ale také v ostatních paralelních světech. V prostoru času budeme vidět události v předu a vzadu (budoucnost a minulost) a budeme vidět události vpravo i vlevo (paralelní události). Budeme vidět dvojrozměrný prostor událostí. V 5D si mohu zvolit co chci prožít, jednoduše tím, že půjdu na dané místo v protoru událostí podobně jako nyní jdu na určité místo v prostoru. Má-li bytost žijící v realitě 5D přejít do Jednoty, do 6D, potřebuje sladit každou část své energie s rotací Času ve třetí rovině. K tomu je potřeba aktivovat v srdeční čakře Lásku nejvyšší frekcence, nechat se jí prostoupit a použít ji na sladění se s Časem. Bytost v 6D vnímá minulost a přítomnost vpředu a vzadu, paralelní události vpravo a vlevo a událosi ve vyšších a nižších dimenzích nahoře a dole. Bytost žijící v 6D má plně aktivovanou Lásku - transformační víry ve všech třech rovinách rotace. Může proto svojí vůlí a myslí transformovat cokoliv na cokoliv jiného. Může měnit Čas na prostor, prostor na Čas nebo na Lásku, Čas na energii nebo na hmotu. Tato bytost je zároveň plně vědomá protože její Láska jí spojuje se všemi třemi rozměry vědění a moudrosti informačního pole Času. Proto nehrozí nebezpečí, že zneužije svoji moc. Informační pole času je část mysli Strořitele a tak bytost v 6D je v Jednotě se Stvořitelem, splyne s ním, stane se jím a nemůže uškodit jiné části Stvořeného, protože tuto část vnímá jako část sebe. Skládáním rotací do dalších rotací vznikají vyšší dimenze, ale vše co je nad 6D je Jednota. Pro úplnost je potřeba zmínit, že i ve 3D vytváří naše srdeční čakra trojrozměrný vír, ovšem frekvence rotací je jiná, nižší, než jak rotuje pole Času a tak nedochází k přenosu informace mezi Časem a námi, a ve výsledku žijeme nevědomě. Před každou inkarnací máme vhled do 6D a za pomoci inkarnačních poradců si určíme jakou cestu v prostoru událostí projdeme a co prožijeme. Vytýčíme si trasu, často plnou nepříjemných situací, jen proto abychom něco pochopili. Pak nasedneme do těla, staneme se vězni času a žijeme po vytýčené trase. V těle naše vědomí ztratí schopnost vidět alternativní cesty. Když ale něco pochopíme dříve, než jsme to nuceni podle inkarnačního plánu prožít, ztrácí se důvod pro původní plán a naše cesta se změní. Vnímavostí k Životu se tak můžeme vyhnout mnohému nepříjemnému.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Pravidla Života
Copyright      2012 Úvod Merkaba - tvůrčí nástroj Stvoření Vize Vědomí Jak ztrácíme vnitřní Světlo Kolektivní vědomí Karma a milost Světlo, Láska Čas Dimenze - vibrační roviny Života Rozum, srdce, emoce Postoj, motiv, myšlenka Pozitivní a negativní Světy Minulé, paralelní a budoucí životy Stvoření: Otec - Syn - Duch Rotace v první ose První časová dimenze Rotace ve třetí ose Třetí časová dimenze