Problémy vytvořené na jedné úrovni vědomí, nelze na té samé úrovni vědomí vyřešit.
Albert Einstein
Život vyžaduje neustálou změnu, změna je podstata života, nelze se zastavit a přitom žít, nerosteme-li do Lásky rosteme do Stínu, jiná možnost není. Při růstu do Stínu se tendence k oddělenosti stane časem silnější než je přitažlivá síla duše a entita se rozpadne. To je duchovní smrt, nevratný a totální zánik osobnosti, ega, v důsledku mnoha životů prožitých v upřednostňování Stínu. Budeme-li upřednostňovat Lásku a Světlo, dojdeme časem k rozhodnutí dobrovolně odevzdat osobnost do služeb srdce. I zde dojde k zániku osobnosti, ale ne ve smyslu neexistence. Naše osobnost bude dále existovat, jen splyne s Vyšším Já, které ji vytvořilo.
Frekvence Hz
Radio       Mikrovlny   Infračervené       Světlo      UV      Rentgen   Gama   
Frekvenční spektrum.
Fotonový pás Každých 25 920 let je planeta Země plně prostoupena energií, tak zvaného fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Číslo 25 920 vznikne, když základní frekvenci vesmíru 432Hz vynásobíme 60ti,  432 x 60 = 25 920. Zároveň je to doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu. Je mnoho dohadů odkud energie přichází. Jedno tvrzení říká, že fotonová energie přichází z centrálního slunce, další, že fotonový pás existuje trvale a Země touto oblastí periodicky prochází. Jiné říká, že je výsledkem působení masivní černé díry, se kterou je naše sluneční soustava nějakým způsobem synchonizována. Opět platí, že vnější svět je jen projekcí světa vnitřního a vnitřní řád vytváří zdání dějů ve vnějším kosmu. Existuje jen vědomí (viz kapitola “Vědomí” ) a vědomí používá různé nástroje pro svůj růst, fotonový pás je jedním z nich, ať už se materializuje ve vnějším světě jakoliv.. Jednou za 25 920 se otevírá brána a člověku se nabízí příležitost přejít z této reality do reality mnohem harmoničtější. Přijede “autobus” a kdo chce ten nastoupí, někdo však nebude chtít nastoupit a zůstane. Na hranicích obou realit musí všichni cestující předložit svůj pas - vibrační otisk. Ti kteří mají málo negativity se mohou na hranicích očistit, ale ti co mají negativity mnoho se nemohou očistit, jejich těla by se rozpadla, a tak se musí vrátit. Po té co fotonový pás pomine, někteří lidé na Zemi schází - odešli do vyšších světů. Ostatní zůstali na Zemi. Tak to bylo až dosud ve všech předešlých průchodech fotonovým pásem. Země zůstávala ve třetí dimenzi a ten, kdo byl připraven, mohl přejít do vyšších světů - zmizel. Kdo připraven nebyl, ten zůstal. Tentokrát jsme však v jiné situaci, planeta Země dokončila vývoj svého vědomí ve třetí dimenzi a sama přechází do vyššího světa a tak všichni již v tomto “autobusu” sedíme. Budeme přecházet spolu s Matkou Zemí, a budeme se jí moci přidržet. To je velká pomoc. (viz kapitola “Vize”) Výsledek je, že tentokrát zmizí ti kdo připraveni nejsou a kdo připraven je, ten zůstane. Záležitost vlastního přechodu před časem velmi zaměstnávala moji mysl a mé emoce.  “Vyslovil” jsem intenzivní přání-pocit tuto transformační energii poznat a mé přání bylo rychle splněno. Bylo to při procházce a ušel jsem asi tři, čtyři kroky od místa, kde jsem přání-pocit vyslal, když jsem pocítil, jako by se do mě zezadu něco opřelo, do oblasti srdce a začalo se to rozprostírat po celé páteři. Protože jsem hodně pracoval s energiemi, mé naučené chování ihned chtělo začít tuto energii rozvádět po těle, ale nešlo to. Místo toho mi energie poskytla hned několik zrcadel. První poznání bylo, že jsem neurvalý a že si bez dovolení dovoluji manipulovat touto inteligentní energií, nezajímá mě její názor a že vůbec nerozumím tomu co dělám a že vše má své vlastní pořadí. Jen toto samo o sobě, osekalo mnoho ostnů mému egu. Další poznání bylo, že moje mysl je příliš hrubá a tato energie příliš jemná na to, aby se vzájemně setkaly. Měl jsem také pocit, že mám co do činění s velikým divokým zvířetem, které mě miluje, ale které se mě nepodvolí a bude trpělivě učit mojí mysl jak se s ním sejít.  Z působení této energie jsem nabyl dojem, že je zcela neuchopitelná, zcela nad úrovní třetí dimenze, že v sobě nemá nic ze 3D. Dospěl jsem k názoru, že zdroj této energie je ve světě, který nejsme schopni vnímat. Energie fotonového pásu je energie velmi vysoké frekvence a to co je nám známé a k čemu by ji bylo možné alespoň částečně přirovnat je energie gama. Jedinný způsob jak naše věda dokáže energii gama uvolnit, je rozpadem atomů, nebo bombardováním hmoty elementárními částicemi. Tím vznikají mini exploze jednotlivých částic a vibrace uvolněné tímto způsobem mají charakter destrukce. Frekvence obsažené v jakékoliv explozi jsou vždy chaotické a jako takové chaos také vytváří. Proto lidmi uvolněné gama záření je pro život destruktivní. Naproti tomu energie fotonového pásu je vytvořena primárním zvukem Stvoření, tónem, respektive množstvím harmonických tónů, které daly vzniknout Životu a které ho udržují. Jedná se o frekvence, které vtiskují strukturu všemu s čím přijdou do styku. Člověkem uvolněná gama energie strukturu Života rozbíjí, fotonová energie strukturu Života vytváří a opravuje tu strukturu, která byla poškozena chaotickými vibracemi. Energie fotonového pásu způsobí vtisknutí vyššího řádu jak na buněčné úrovni, tak na úrovni emocí a mysli. Naše nepoužité sekvence DNA se zapojí do činnosti. Člověk v současnosti používá asi 10% mozkových neuronů. Harmonická gama frekvence způsobí na molekulární úrovni zapojení téměř všech neuronů. Na úrovni elementárních částic přidá vibraci, která zde na Zemi neexistuje a která nám umožní vibračně vstoupit do vyššího světa - spojí nás s Časem. Namísto okamžité destrukce, která provází ozáření technickou gama energií z jaderného štěpení, gama energie fotonového pásu, vibrující na harmonických frekvencích života přinese okamžitou restrukturalizaci všech životních procesů, okamžité vyléčení mentálních, emočních a tělesných traumat.   Další charakteristikou této kosmické energie je, že mimo Světla o vysoké frekvenci obsahuje i rotace energie v našem světě dosud nepřítomné. Jedná se o rotace podle časové osy, tedy určitý druh komplexního magnetizmu, proto tato energie proniká vším. Energii fotonového pásu nelze odstínit, neboť se pohybuje mimo naší realitu a z této vyšší reality má přístup kamkoliv, do libovolného bodu naší reality. Proto může být celá planeta urychlena do vyššího světa.   Tato energie je za určitých okolností bio-vstřebatelná a každý máme možnost ji v sobě zakotvit. Tím umožníme, aby mohla kmitat mezi naším prostorem a prostory vyšší reality a vytvořila jakýsi most, po kterém následně vibračně přejdeme spolu se Zemí na vyšší úroveň bytí. Energie fotonového pásu rozloží vše co nemá strukturu slučitelnou s touto energií, tedy vše co je cizí vibracím Života. Z věcí jde především o umělé hmoty, které se rozpadnou jako první a mnoho dalších výrobků bude následovat. To může být jeden z důvodů, proč se tak málo dochovalo z předešlých pozemských civilizací i když mnohé byly na podobné technologické úrovni jako jsme dnes my. V člověku tyto vibrace rozloží vše co je nepravdivé v našem fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle. Energie fotonového pásu je záchranou pro tento nefunkční svět, neboť kdybychom byli ponecháni sami sobě, zanikli bychom v několika následujících desetiletích, ne-li dříve. Již nyní přichází předvoj energií, které nás zvolna připravují na hlavní příval, který má začít v prosinci 2012. Ten kdo s těmito přípravnými energiemi souzní a postupně mění svůj způsob života, myšlení, cítění a jednání, si vytváří vnitřní čistotu a pomáhá tak spolu- vytvářet bio-rezonanci mezi námi-lidmi - kolektivně, a fotonovou energií. Toto bio- rezonanční pole způsobí, že energie fotonového pásu bude stále více vstřebávána a začne transformovat nás, Matku Zemi a všechen život na Zemi. Budeme urychleni do vyšší reality zevnitř, to znamená, že každá elementární částice, ze kterých jsou složeny atomy našeho těla bude urychlena v harmonii s ostatními částicemi, bez toho, aby se celek rozpadl. Kdo však změny ve způsobu života odmítá a trvá na starém, kdo se odmítá připravit, ten žádné bio-resonanční pole mezi sebou a fotonovou energií vytvořit nemůže a až přijde energie fotonového pásu, nebude s ní v rezonanci, nebude moci vstoupit do její vibrační struktury pokud sám vibruje jinak. Fotonová energie ho začne urychlovat z venku, což je  subjektivně velmi nepříjemné a fyzické tělo se rozpadne. I zde platí svobodná vůle, kdo chce být urychlen bude, kdo nechce, nebude. Každý se musí rozhodnout a i váhání je rozhodnutí. Jak vše proběhne závisí na nás lidech a na postojích, které v sobě máme. Proto je jakékoliv předvídání bezcenné. Jediné co je jisté, je to, že transformační energie přijde. To, kdy přijde není podle mého chápání tak jednoznačné, neboť čas i prostor je iluze a obojí je závislé na kolektivním vědomí lidstva. Stín se snaží její příchod oddálit, zatímco Světlo se ho snaží urychlit. Použijte proto svoji vlastní intuici. Až přijde ten správný čas budete vědět. Zatím to vypadalo tak, že okno ve kterém transformační energie přijde je mezi prosincem 2012 a březnem 2013, ale ukazuje se, že toto okno může trvat až do roku 2017.  Důležité  je postarat se o to, abychom byli v pohodě, abychom se otevřeli novému, abychom věřili, že vše je v pořádku a že o každého z nás bude postaráno, abychom se připravili a zpracovali své Stíny, abychom měli v srdcích lásku a důvěru ve své Vyšší Já a abychom zapomněli co je strach. Čím více lidí bude připraveno, tím jednodušší to bude kolektivně. Každý z nás je v této hře aktivním článkem, který spolu-rozhoduje o průběhu kolektivní transformace, ale nejvíce, o zdaru nebo nezdaru své vlastní transformace. Není třeba čekat až energie přijde v plné síle, už nyní může každý požádat transformační energii aby přišla, a ona přijde. Přijde v míře jaká je pro každého únosná a začne vás připravovat na přechod. Přijde pomoci s problémy a s odstraněním bloků. Stačí spojit srdce s rozumem a požádat. Až přijde poznáte její vznešenost a suverenitu, sami se pak začnete cítit a chovat vznešeně a dopřejete si vnitřní suverenitu. Přestanete dělat to co nechcete, začnete být trpěliví a jemní. Tato energie bude zjemňovat vaší mysl, tak, aby vaše mysl mohla tuto energii pochopit a začít s ní spolupracovat. Nedovolí vám, aby jste s ní manipulovali, bude vás učit spolupráci. Budoucnost není o ovládání, moci a penězích,  je o spolupráci. Spolupráci lidí s lidmi a lidí s ostatními formami života, pozemskými i mimozemskými. Pochopíme, že jsme součástí celku, součástí Života.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Vzestup 2012
Copyright           2012