Byli jste záměrně drženi v chudobě jako způsob vašeho ovládání. Podobně jste byli drženi v nevědomosti o vás a o vaší historii, což je proč budete plně informováni o své minulosti a o důvodu proč jste na Zemi.
Konfederace Světla
Obří stehení kost v muzeu Mt Blanco, Crosbyton, Texas
Nález kostry obra, dva archeologové  pracují na vykopávce.
Tento obrázek je zcela zřejmě staršího data, černobílé foto, trakař, oblečení a účes tomu více než napovídají.
Text Genesis kapitola 6:1 až 6:9 1. A stalo se, že člověk se začal množit na povrchu Země, a dcery se mu rodily. 2. A boží synové viděli že dcery člověka jsou krásné a vzali si za ženy všechny, kterých se jim zachtělo. 3. A pán řekl, můj duch nebude přebývat v člověku napořád, neboť je jen tělo. Jeho dny budou 120 let. 4. Obři byli na Zemi v těch dnech, a také potom, když se synům božím narodili synové s pozemskými dcerami, tito se stali mocnými muži té doby. 5. A bůh viděl, že lidské zlo je veliké na Zemi, a každá myšlenka člověka je jen zlá. 6. A bůh litoval, že stvořil člověka. 7. A bůh řekl: vymažu člověka, kterého jsem stvořil z povrchu zemského. Člověka a vše živé, neboť lituji, že jsem je stvořil. 8. Ale Noe našel milost v očích boha. 9. Noe byl jen člověk, ale dokonalý v očích boha, neboť kráčel s bohem.
Komentář 2. Je vidět, že “synové boží” neměli přiliš respekt pro člověka a pozemské ženy pro ně představovaly pouze objekt sexuálního uspokojení. Dále je zřejmé, že nejde o žádné bohy, ale o negativní mimozemšťany, kteří místo, aby se snažili člověka (své stvoření) védst a vzdělávat jej, ho používali pro své potřeby. 3. Negativní mimozemšťané měli zřejmě blízko k nesmrtelnosti, neboť tento “pán” nechtěl, aby potomci mimozemšťanů a člověka byli dlouhověcí a omezil délku lidského života. To, že tento “pán” nevidí lidi jako součást Života vypovídá mnoho o jeho vlastní orientaci směrem k negativitě. (viz kapitola Pozitivní a negativní světy) 4. Zde je jasně uvedeno, že na Zemi pobývali obři. Patrně hybridní rasa mimozemšťanů a lidí. Kdyby mimozemšťané sami byli obři rozměrů jako na obrázcích nahoře, nemohli by se milovat s pozemskými ženami. 5. Jestliže tento negativní “pán” geneticky stvořil člověka, není divu, že každá myšlenka člověka byla zlá, neboť negativní Stvořitel nemůže stvořit nic pozitivního. Kvalita vibrací Stvořitele bude vždy ve stvořeném. Podle toho co jsem popsal v kapitole “Kudy uniká světlo” je zřejmé, že člověk byl ztělesněním negativních podosobností tohoto Stvořitele. 7. Zde je opět patrné, že člověk byl tímto “pánem” stvořen bez lásky, neboť který milující rodič by chtěl zabít své děti. 9. Jen Noe v sobě shromáždil pozitivní podosobnosti svého Stvořitele. To, že byl jediný positivní z mnoha negativních lidí, vypovídá o tom, že většina podosobností tohoto Stvořitele byla negativní.
Kruhy v obilí - člověk motýl. Ze stádia kukly do stádia motýla - svobody
Od smrti Johna F. Kenedyho se už žádný americký prezident nevměšoval do politiky.
A. Popp německý finanční expert
Popírané styky s negativními mimozemšťany, zde konkrétně s malými “Grays”
Historie neznámá? K tomu, aby dění na planetě Zemi dávalo trochu smysl je potřeba pohlédnout na události v mnohem širším měřítku, než jak nám bylo předkládáno ve škole a v čem jsme byli vychováni. Letmý pohled na obrázky ukazuje, že vše je jinak. Nabízí se otázka, proč se o tom nepíše a proč jsme udržováni ve stavu nevědomosti? Kdo na tom má zájem? Má tento zájem držet lidstvo v nevědomosti původ v nás, nebo má původ mimo naší planetu? Zkusme se podívat na text kapitoly Stvoření z Bible. Český překlad je značně osekaný, proto jsem přeložil tento krátký úsek z anglické Bible, King James version, která je nejméně po-upravovaná. Zde je odkaz na původní text:  http://www.kingjamesbibleonline.org/book.php?book=Genesis&chapter=6&verse= Inu,  jaký pán takový pes . . . Je vidět, že technologická vyspělost je nic ve srovnání s Láskou a s vyspělostí emocí. Pro tyto “bohy” byl člověk to samé co jsou pro nás hospodářská zvířata. Věnujeme jim péči, abychom je následně zabili a snědli, případně, abychom z nich měli užitek ještě za života, (mléko, vejce, vlna). Ignorujeme fakt, že se jedná o tvory, kteří i když neumí mluvit naším jazykem a mají nižší inteligenci, cítí stejně jako cítíme my a vědí když jdou na smrt. Stejný úděl prožíváme i my, máme také nižší inteligenci než ti kdo nás stvořili a jsme užitkový tvor pro tuto negativní civilizaci. Tito negativní bohové jsou sami v neharmonii, jejich životní energie jim uniká a potřebují ji od někud doplňovat. Manipulací v nás vytváří negativní emoce, prostřednictvím strachu, uměle vytvořených válek a utrpení. Negativní emoce jsou pak energií kterou sami potřebují. Tato vyšší negativní civilizace si stvořila zdroj energie (potravy) a protože je negativní, potřebuje vibračně stejně laděnou stravu. Proto se snaží držet člověka v negativitě a brání mu v růstu. Úspěšný film Avatar, může být tak trochu i metaforickým obrazem dávného dění na planetě Zemi. V tomto filmu lidé ve své budoucnosti cestují ke vzdálené planetě, aby na ní tězili smyšlený prvek s antigravitačními vlastnostmi,  nazvaný ve filmu unobtanium, (obtain = získat angl. tedy prvek ne-získat-elnium). Aby mohli ovládnout planetu, geneticky vytvoří hybridní rasu, mezi člověkem a původním obyvatelstvem a tyto křížence nazvou Avatary. Podle některých pramenů mimozemská civilizace Anunaki vytvořila v naší minulosti hybridní rasu na planetě Zemi, aby pro ně těžila zlato, které potřebovali rozprášit do tamní atmosféry jako ochranu před nepříznivým zářením. Film Avatar by zcela určitě neměl takový úspěch, kdyby na velmi hluboké úrovni nerezonoval s lidskou DNA . Ne všechny národy mají původ, jak uvádí bible. Je však zřejmé, že alespoň jedna rasa žijící nyní na Zemi byla stvořena negativní mimozenskou civilizací, která se následně prohlásila za bohy a vyžadovala uctívání, jako další zdroj energie (potravy) pro sebe. Pozitivní bytosti nikdy uctívání nevyžadují, neboť vidí své stvoření jako rovnocennou součást sebe. Milují své podosobnosti a jakékoliv jejich stvoření je jedna z jejich podosobností. Ve větším obraze a z pohledu Jednoty, je úkol této stvořené lidské rasy nesmírně obtížný, a spočívá v tom, změnit svoji orientaci z negativní na pozitivní. To proto, že tato rasa lidská představuje podosobnosti svého negativního Stvořitele a tím že změní sebe, změní i orientaci svého Stvořitele. To je obrovská služba člověka pro tu část Stvoření, která pobývá v negativitě a nedovede se o své vlastní síle pohnout z místa. Tím, že se nemůže pohnout z místa a protože potřebuje energii snaží se do negativity strhnout vše co může, především své Stvoření - člověka. To však Život nemůže dovolit, neboť vzniká nebezpečí, že po člověku strhne do záhuby postupně další a další civilizace a nakonec by došlo k zániku Života. Proto toto drama s názvem člověk. To je také důvod, proč má člověk na své pouti tolik překážek a utrpení. Zmíněná negativní civilizaci je ale jen podosobnost ještě vyššího Stvořitele, který žije v Jednotě a přeje si, aby se jeho negativní část uzdravila a aby on a vše ostatní co obsahuje dosáhlo celistvosti a tak s pomocí člověka zkouší uzdravit své podosobnosti. My na Zemi si nejsme vědomi tohoto velkého obrazu, ale naše planeta je obklopena pozorovateli z blízkých i vzdálených částí vesmíru a všichni napjatě sledují jak se člověk rozhodne, neboť naše rozhodnutí ovlivní vše stvořené. I jinde mají podobné problémy a podaří-li se zde vyléčit negativitu tímto způsobem, bude následovat podobný scénář v mnoha dalších vesmírech. Z toho co jsem uvedl  je vidět jak důležitý úkol si člověk na sebe vzal a také jakou moc a sílu v sobě musí mít, byl-li pro tento úkol na vyšší úrovni vybrán. Aby se negativní civilizace nechala vtáhnout do této hry bylo potřeba zařídit vše tak, aby se člověk na venek jevil jako slabý a bez moci. Negativita z vyšších světů člověka přesvědčuje o jeho bezcennosti a nemohoucnosti mnoha způsoby a mnoho tisíciletí. Účinný způsob je  náboženství, které hlásá že člověk je hříšný a byl stvořen v hříchu, a jakousi nesmyslnou prvotní vinu. To je veliká lež negativity, člověk je hrdina, když se odvážil jít do míst, kde může ztratit svoji existenci, do míst, kde se v nevědomosti utkává s rafinovanou negativitou vyššího světa. Je to nerovný boj, ale člověk s pomocí síly svého srdce a s pomocí positivních sil vyšších světů úspěšně čelí všem pokusům o své vyhubení. Když náboženství začalo ztrácet vliv, negativita nastolila lidskou vědu, a snažila se jí změnit na pseudo-vědu, aby věda ztratila kontakt se Stvořením, které by měla popisovat.  I tak se postupně nahlížení vědy na svět mění a věda se začíná přibližovat k tomu co zkoumá, ke  Stvoření. V politice a státní správě je stejná situace. Lidské zákony, vyhlášky, bezduchá pravidla, to vše jsou nástroje negativity k posilování pocitu malosti a bezvýznamnosti jednotlivce. Každý krok člověka dopředu je provázen velkým odporem, a zdá se, že člověk nekráčí, ale šplhá nahoru po příkré stěně. Nad sebou nebe a pod sebou propast. Na Zemi žije velmi nesourodá směs bytostí a národů, každý s jinou historií a všichni s jedním s úkolem - pochopit jeden druhého. Někteří byli stvořeni negativními stvořiteli, jiní jsou z jiných planet, které zničili a opakují zde třetí dimenzi podobně jako ve škole, jsou zde ti, kdo před životem na Zemi měli zcela jiné tělo a potřebují lidskou zkušenost k tomu aby mohli postoupit dál a konečně zde žijí ti kteří byli stvořeni pozitivními Stvořileli pro úkol pomoci při transformaci negativity vyšších umírajících světů.   Pozemské dění před druhou světovou válkou spustilo odezvy ve vyšších světech. Na jedné straně bylo volání lidí po válce, (myšlenky nadřazenosti a pohrdání životem druhých) a na straně druhé to bylo volání po spolupráci, po lásce a po harmonii. Cokoliv co kolektivní vědomí vytvoří je požadavek pro řídící program (Matrix) k materializaci ve světě. V důsledku volání lidstva po obou extrémech se k Zemi vydaly dvě skupiny mimozemských civilizací. Jedna pozitivní, druhá negativní. Průvodci, nás lidí, kteří dohlíží na náš duchovní vývoj zde na Zemi a kteří žijí v Jednotě, chtěli dát lidstvu šanci vyhnout se nadcházející válce a jako první byla pro kontakt vybrána pozitivní skupina. Bylo rozhodnuto kontaktovat tehdy nejdemokratičtější mocnost - USA. Pozitivní skupina vládu USA kontaktovala a po souhlasu vlády přistála a došlo k jednání. Pozitivní mimozenšťané nabídli vládě USA, aby vedla lidstvo ke spolupráci bez válek. Nabídli technologie, které ani dnes veřejně nemáme (volnou energii, antigravitaci), pod podmínkou, že se USA vzdá veškerých zbraní a s tím, že kdyby mělo dojít k vojenskému ohrožení USA, mimozemská civilizace zasáhne nedestruktivním způsobem ve prospěch této země a míru.  Pro tehdejší myšlení americké vlády to však bylo příliš velké sousto a tak nakonec nabídku zamítla. Podle principu rovnováhy nyní musela přijít na řadu skupina negativních mimozemšťanů. Bylo jasné, že lidstvo se válce nevyhne. Negativní skupina také přistála a nabídla vládě USA vojenskou a technologickou spolupráci, výměnou za právo pokusů s lidskou DNA. Vláda USA na to přistoupila, když se jí zdálo, že existují dostatečné záruky, že se situace nevymkne z ruky. Mimozemšťané si dali podmínku vysokého utajení, a vláda USA se o tom nesměla zmínit žádné jiné mocnosti. Po válce vyšlo najevo, že stejně jako byly kontaktovány USA byly kontaktovány i ostatní mocnosti. Pozdě se mocnosti dozvěděli, že byly podvedeny a od té doby až do konce 80 let byla planeta Země v tiché okupaci tří skupin negativních civilizací, které mezi sebou navzájem soupeřily. Technologie, které byly nám pozemšťanům předány, byly buď částečně funkční, nebo zastaralé a tak pozemské mocnosti, i v období studené války, tiše spojily usilí svých nejlepších vědců, aby tyto technologie rozvinuly do stádia, kdy by je bylo možno použít proti okupujícím negativním civilizacím, bylo-li by to pro přežití nutné. V tomto období byly pozemské rozpory přehlušeny hrozbou z venku. Celé toho úsilí bylo maximálně utajené, financované z ilegálních zdrojů peněz z obchodu s drogami, ze zlata uloupeného ve druhé světové válce, apod. Vzniklo mnoho tajných polovládních organizací, rozjela se celá průmyslová infrastruktura. Z vyššího pohledu byla hrozba negativních mimozemšťanů cesta nejmenšího zla pro lidstvo jako celek. Nebýt této hrozby z venku, lidé by zcela určitě proti sobě použili atomovou zbraň. Jednota opět využila situaci pro naše konečné dobro. Když se kolektivní vědomí lidstva v průběhu 90 let zvýšilo a bylo možno negativní civilizace vykázat mimo planetu Zemi, nastal problém co s touto technologií, co s mnoha tajnými organizacemi, jak to vše zahrát do ztracena, aby veřejnost nic nepoznala a nedošlo k nepokojům. Ten problém není vyřešen dodnes. Nikdo nechce být ten první, kdo by přiznal chybu. Vládnoucí skupiny mají další problém v tom, že pokud by se i jen některé tyto technologie daly do služeb lidstva, znamenalo, by to totátní přeměnu společnosti. Přebytek čisté a nesmírně levné energie, bez nejmenší zátěže pro životní prostředí, dostatek vody, potravy, žádné nemoci, prodloužený věk, velmi krátká pracovní doba, velmi levná výroba, bydlení pro všechny a podobně. To by ale znamenalo, že současný stav, kdy má člověk jen tolik, aby vydržel do další výplaty a často musí dělat práci kterou by jinak nedělal, kdy nadnárodní společnosti žijí z celých kontinentů a banky ovládají osudy národů, tento stav, by se změnil. To si ale těch pár jedinců, kteří vše vlastní nepřeje, nechtějí sdílet, potřebují stále ještě ovládat. K tomu aby prozřeli a změnili se potřebují vyšší vibrace kolektivního vědomí. Proto změna k pozitivnímu v každém z nás je pomoc těm, kdo ještě sami nemají sílu jednat jinak a tento scénář nese své ovoce. Mnoho z těch kdo byli dříve zúčastněni na tajných projektech začíná pod vlivem zvýšených vibrací Země měnit pohled na věc a vydává svědectví. Jen ve Spojených Státech je několik set vědců a bývalých vedoucích pracovníků, kteří se  přímo podíleli na spolupráci s negativními mimozenšťany a kteří se rozhodli vydat svědectví, někteří dokonce před kamerou. Dr. Steven Greer sdružuje tuto skupinu a snaží se přimět americkou vládu k přiznání. Pod poslední petici se podepsalo více než 17 000 lidí a vláda na to reagovala prohlášením mluvčího, že žádné kontakty neexistovaly a neexistují. Vláda zřejmě vyhodnotila, že 17 000 podpisů je nic ve srovnání s celkovou populací USA 317 milionů a že si může dovolit ještě chvíli mlčet. Dr. Greer má na Youtube mnoho videí se svědectvími velmi důvěrohodných lidí, kde vysvětluje problematiku přiznání a jak by to urychlilo rozpad systému. Systém se však rozpadá i bez toho. Negativní Stvořitelé mají problém připustit, že jimi stvořený člověk si bere život do svých rukou, že si uvědomuje svoji sílu a chce žít v Lásce a Světle. Jimi vyšlechtěná speciální rasa pozemských vládců, bytostí bez emocí a soucitu a otrocky oddaných svým negativním pánům, dělá co může, aby zastavila lidský pokrok. Téměř všechny známé, současné i historické postavy moci pochází z této linie. Proto je v historii lidstva tolik válek, vraždění a utrpení. Ti kdo se vzepřeli a chtěli prosadit lepší život pro lidi, přišli o ten svůj. Ježíš, Jan Hus, Abraham Lincoln, John Kenedy, Nikola Tesla, Martin Luther King je jen pár jmen z mnoha. Čím vyšší jsou vibrace kolektivního vědomí, tím těžší je pro negativitu umlčet své odpůrce a v současnosti jsme svědky toho že nastává rovnováha. Wiki-leaks a Anonymous jsou jen dva příklady toho co by ještě před pár lety bylo vibračně nemožné. Skutečná vláda tohoto světa je mimo tento svět, ve vyšší dimenzi, v negativní čtvrté dimenzi, technologicky mnohem vyspělejší, ale emočně zcela zaostalé. Tato vláda prostřednictvím svých pozemských “robotů” (stínových vládců tohoto světa), které ovládá pomocí pokročilých technologií kontroly mysli až dosud určovala co se kde bude dít a kdy se to bude dít. Plánovala války, hladomory a epideme. Pomocí technologie HAARP vyvolávala umělé hurikány a zamětřesení, viz Haiti a Japonsko. Pomocí kontroly médií se snaží ovládat emoce lidstva a směrovat energii kolektivního vědomí k materializaci toho co právě uzná za vhodné. Sledováním televize a čtením “zpráv” lidé dostávají svoji denní dávku programování. Ti kdo přestali sledovat TV, tisk a zprávy a začali používat svůj vlastní rozum a médii propagované společenské hodnoty nahradili svými vlastními se stávají nebezpečím pro systém protože pomáhají uskutečnit tolik žádoucí změnu. O tom, že změna přichází už není žádných pochyb. Stále rostoucí počet  lidí odpojujících se od systému a pomoc přicházející od pozitivních mimozemšťanů dělá své. Na rozdíl od negativních, jsou však pozitivní civilazace vázány řádem Stvoření a pomáhají jen tam, kde o to požádáme svoji myšlenkou a emocí. My musíme ukázat svoji vůli, aby oni dostali oprávnění nám pomoci. Nebudou nám tedy bránit, abychom se spálili, pokud se spálit chceme - až na několik vyjímek. Je mnoho důkazů o tom, že naše jaderné hlavice již několikrát proměnili pomocí vibrační technologie v inertní materiál, neschopný exploze. Je to proto, že původní výbuchy nad Hirošimou a Nagasaki porušily energetickou stěnu mezi dimenzemi a mezi paralelními světy a v jiných světech došlo k velikým tragédiím. Proto jsou síly Světla v těchto případech oprávněny zasáhnout, aby ochránily své vlastní obyvatelstvo. Problém s pomocí od positivních mimozemšťanů v ostatních záležitostech je v tom, že mnoho lidí jejich existenci popírá, ať už ze strachu pod vlivem hollywoodských filmů, kde jsou líčeni vždy jako negativní, nebo proto, že pro mnoho lidí představuje existence mimozemské civilizace příliš velký názorový krok do neznáma a neznámo spojují lidé se strachem. Přitom, kdyby si dostatečný počet lidí přál, aby zde přistáli a pomohli nám, stalo by se to okamžitě. Mnoho lidí čeká na spasitele, a ve skutečnosti “spasitel” musí čekat na nás, až pochopíme a vyšleme své myšlenky. Nikdo se nebojí andělů a přitom pozitivní mimozemšťané jsou pravou rukou andělů ve “hmotných světech”.
Pravidla života Vzestup 2012 Historie a události Utajené technologie Odkazy Autor a kontakt
Historie a události
Copyright           2012 Historie neznámá Události ve světě